Algemene voorwaarden

Facturen voor bedrijfsinterne training zijn te betalen na de voorbereiding en voor de trainingsdatum, tenzij anders overeengekomen.

Indien door overmacht de training niet kan doorgaan, wordt in overleg een oplossing gezocht, zoals b.v. het afspreken van een nieuwe datum.

Bij annulatie binnen de 14 dagen voor een trainingsdatumn is 50% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd. 

Bij annulatie tot 15 dagen voor de trainingsdatum is 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Bij annulatie door Pygmalion (bijvoorbeeld wegens ziekte van de trainer) zal in samenspraak met de klant een passende oplossing gezocht worden. 

In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlinteresten van 1% per maand vanaf de factuurdatum. 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Klachten en protesten dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. 

Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van Gent.